ประหยัดพลังงานและลดต้นทุนอย่างง่ายๆ ได้ด้วยมาตรวิทยาอุณหภูมิ

Facebooktwittergoogle_plusmail

ประหยัดพลังงานและลดต้นทุนอย่างง่ายๆ ได้ด้วยมาตรวิทยาอุณหภูมิ

ดร. นฤดม นวลขาว  ห้องปฏิบัติการอุณหภูมิ  ฝ่ายมาตรวิทยาอุณหภูมิ

“To measure is to know, if you cannot measure it, you cannot improve it” (Lord Kelvin)

“You can’t manage what you can’t measure” (Peter Drucker)

แม้ทั้งสองประโยคจะเป็นคำกล่าวของ กูรูจากสอง สายงานที่แตกต่างกัน ได้แก่Lord  Kelvin ซึ่งเป็นกูรูในทางวิทยาศาสตร์ และPeter Druckerซึ่งเป็นกูรูในด้านการจัดการ  แต่ใจความของทั้งสองประโยคนี้ กลับกล่าวถึงสิ่งเดียวกัน คือ “ความสำคัญของการวัด”โดยหากเราสามารถวัดได้อย่างถูกต้อง เราก็สามารถจัดการ และพัฒนาสิ่งนั้นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ด้วยเหตุนี้มาตรวิทยา ซึ่งคือ “ศาสตร์แห่งการวัด” จึงมีความสำคัญเป็นอย่างมากต่อกิจกรรมต่างๆ ของชีวิตเรา บทความฉบับนี้จะได้แสดงตัวอย่างเล็กๆ หนึ่งตัวอย่างซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของมาตรวิทยาอุณหภูมิที่มีต่ออุตสาหกรรมอาหารแช่แข็ง อย่างเป็นรูปธรรม ด้วยการดำเนินโครงการ“ลดต้นทุนด้านพลังงานในกระบวนการผลิตอาหารแปรรูปแช่แข็งโดยใช้ความรู้ด้านมาตรวิทยา”

 

%e0%b8%ad%e0%b8%b8%e0%b8%93%e0%b8%ab%e0%b8%a0%e0%b8%b9%e0%b8%a1%e0%b8%b4%e0%b8%9e%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%9a

ต้นทุนในการผลิตของอุตสาหกรรมอาหารแช่แข็งนั้น นอกจากจะขึ้นอยู่กับราคาของวัตถุดิบแล้ว ยังขึ้นอยู่กับการใช้พลังงานในกระบวนการผลิตด้วย เนื่องจากในกระบวนการผลิตสำหรับอุตสาหกรรมอาหารแช่แข็งนั้น จะต้องใช้พลังงานจำนวนมากในการทำให้อุณหภูมิของวัตถุดิบตั้งต้น ซึ่งอาจมีอุณหภูมิสูงถึง 90 องศาเซลเซียส ลดต่ำลงต่ำกว่า  – 18 องศาเซลเซียส ซึ่งเป็นอุณหภูมิของผลิตภัณฑ์  ดังนั้นหากสามารถให้พลังงานที่เหมาะสมกับวัตถุดิบก็ย่อมลดต้นทุนในการผลิตลงได้ทางหนึ่ง ซึ่งพลังงานที่เหมาะดังกล่าวมีความสัมพันธ์โดยตรงกับอุณหภูมิของผลิตภัณฑ์นั่นเอง โดยหากยึดตามตามมาตรฐาน CODEX CAC /RCP 8-1976 ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลในการผลิตอาหารแปรรูปแช่แข็ง อุณหภูมิของผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็งจะต้องต่ำกว่า – 18 องศาเซลเซียส

ในการดำเนินโครงการในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากบริษัทผลิตไอศกรีมซึ่งเป็นบริษัทในระดับ SME จำหน่ายผลิตภัณฑ์เฉพาะภายในประเทศ กับอีกหนึ่งบริษัท ซึ่งเป็นผู้ผลิตและส่งออกผักและผลไม้แช่แข็ง ไปยังยุโรป ญี่ปุ่น ออสเตรเลียรวมถึงตะวันออกกลาง โดยหากมองอย่างผิวเผินจะพบว่าทั้งสองบริษัทน่าจะความแตกต่างกันอย่างชัดเจน ทั้งในแง่ของกำลังในการผลิต รวมถึงมาตรฐานในการผลิต แต่จากการสำรวจเบื้องต้นกลับพบว่าทั้งสองบริษัทกลับมีปัญหาในการผลิตที่เหมือนกัน นั่นคือ บุคลากรในภาคการผลิตยังขาดความรู้และความเข้าใจในการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านมาตรวิทยาในกระบวนการผลิต ไม่ว่าจะเป็นการกำหนดเกณฑ์การยอมรับของเครื่องมือที่ใช้ในกระบวนการผลิต การนำผลที่ได้จากใบรับรองผลการสอบเทียบเครื่องมือไปใช้งานอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ การใช้เครื่องมือวัดอย่างถูกวิธี และที่สำคัญการกำหนดอุณหภูมิที่เหมาะสมในกระบวนการแช่แข็ง โดยพบว่าทั้งสองบริษัทตั้งค่าอุณหภูมิในกระบวนการแช่แข็งผลิตภัณฑ์ ที่ต่ำกว่าอุณหภูมิที่ควรเป็นอยู่มาก ซึ่งอุณหภูมิที่ทั้งสองบริษัทตั้งไว้ในกระบวนการผลิตนั้น ทำให้ผลิตภัณฑ์ที่ได้มีอุณหภูมิที่ต่ำกว่า – 28 องศาเซลเซียส ซึ่งนั้นหมายถึงการใส่พลังงานให้ที่เกินความจำเป็นในกระบวนการผลิต  และหมายถึงต้นทุนในการผลิตที่สูงกว่าที่ควรจะเป็น

ด้วยเหตุนี้แนวทางในการแก้ปัญหาดังกล่าวให้กับทั้งสองบริษัท จึงต้องประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านมาตรวิทยาอุณหภูมิ ด้วยการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรวิทยาอุณหภูมิแก่บุคคลากรในภาคการผลิต เพื่อให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และที่สำคัญคือ การประยุกต์ใช้ความรู้ด้านมาตรวิทยาอุณหภูมิในการวัดอุณหภูมิ ในกระบวนการแช่แข็งรวมถึงอุณหภูมิของผลิตภัณฑ์ อย่างถูกวิธี และแม่นยำเพื่อข้อมูลที่ได้มาปรับเปลี่ยนกระบวนการการผลิต รวมถึงการปรับตั้งอุณหภูมิในการแช่แข็งใหม่ ให้เป็นเงื่อนไขในการผลิตที่เหมาะสม (Optimum Condition) ซึ่งเงื่อนไขและอุณหภูมิที่ปรับตั้งใหม่นี้จะต้องเป็นอุณหภูมิที่สามารถลดพลังงานในกระบวนการแช่แข็งลงไปได้ในขณะที่อุณหภูมิสุดท้ายของผลิตภัณฑ์ที่ได้ยังคงเป็นไปตามมาตรฐาน CODEX CAC /RCP 8-1976 นั่นคือมีอุณหภูมิที่ต่ำกว่าแต่ใกล้เคียง – 18 องศาเซลเซียสมากที่สุด ซึ่งหลังจากการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขและอุณหภูมิในการแช่แข็งให้กับทั้งสองบริษัท พบว่าสามารถลดพลังงานในการผลิตของทั้งสองบริษัทลงไปได้มากว่าร้อยละ 20 และเมื่อนำมาคำนวนเป็นต้นทุนในการผลิตต่อหน่วย สำหรับบริษัทผู้ผลิตและส่งออกผักและผลไม้แช่แข็งนั้น พบว่าสามารถลดต้นทุนในการผลิตจากส่วนนี้ลงไปได้มากว่าร้อยละ 10

จะเห็นได้ว่าหากเราสามารถวัดอุณหภูมิได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ ตามหลักของมาตรวิทยาอุณหภูมิแล้วก็จะสามารถนำข้อมูลที่มีประโยชน์ในส่วนนี้ มาบริหารและจัดการได้อย่างเหมาะสม และด้วยการปรับเปลี่ยนเพียงเล็กน้อยในกระบวนการผลิต ส่งผลให้สามารถลดต้นทุนในการผลิตลงไปได้อย่างเป็นรูปธรรม

ผู้สนใจที่จะร่วมโครงการ“ลดต้นทุนด้านพลังงานในกระบวนการผลิตอาหารแปรรูปแช่แข็งโดยใช้ความรู้ด้านมาตรวิทยา” สามารถติดต่อได้ที่ ดร. นฤดม นวลขาว โทรศัพท์หมายเลข 02-5775100 ต่อ 1332 หรือที่อีเมลล์ narudom@nimt.or.th

 

Facebooktwittergoogle_plusmail

โครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ (National Quality Infrastructure : NQI) สนับสนุนอาเซียน

Facebooktwittergoogle_plusmail

โครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ (National Quality Infrastructure : NQI) สนับสนุนอาเซียน

Facebooktwittergoogle_plusmail

มาตรวิทยา โลกแห่งแสงสี มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2558

Facebooktwittergoogle_plusmail

มาตรวิทยา โลกแห่งแสงสี มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2558

Facebooktwittergoogle_plusmail

การสอบเทียบเพลนริงเกจด้วยเกจบล็อกและเครื่องวัดความยาวอเนกประสงค์

Facebooktwittergoogle_plusmail


การสอบเทียบเพลนริงเกจด้วยเกจบล็อกและเครื่องวัดความยาวอเนกประสงค์

เกจบล็อก

Facebooktwittergoogle_plusmail